03_Our_Standard-Christmas-2022 red

www.idealstandard.bg

Нашият Стандарт

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА“ АД I ДЕКЕМВРИ, 2022

Новини

Този брой на списание "Нашият Стандарт" подготвиха колегите: Хина Лешке, тел. 30511, e-mail: HLeschke@idealstandard.com Милена Богданова Моника Костадинова Иванка Какалачева Цанка Колева

БЛАГОДАРСТВЕН ПЛАКЕТ ПОЛУЧИ „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА“ ПО ПОВОД 135 ГОДИНИ В. „РОСИЦА“

По повод 135-та годишнина на в. „Росица“ в знак на благодарност за подкрепата и специалното от ношение към вестника, „Идеал Стандарт – Види ма“ получи плакет и благодарствена грамота. При връчването на благодарствените награди Минка Минчева, главен редактор на вестника, сподели: „Когато казах, че е много важно за фирмите да по казват какво правят и да създават самочувстви ето на една община, имах предвид една фирма, с която ме свързва моята дългогодишна 48-годиш на журналистическа дейност. Тази фирма е „Идеал Стандарт – Видима“. Фирмата има корпоративно социална отговор ност, която е заслуга на българския екип, за да имат този ангажимент в България, в нашия реги он. Искам да благодаря лично на г-н Ярослав Дончев и г-жа Милена Богданова за специалното отноше ние към нашия вестник. Компанията има куп на гради, към които трябва да прибавите и нашата.“ Милена Богданова благодари с думите: „Много благодаря за това признание и за тази чест, която ни оказвате да бъдем част от ва шия празник. Днес разбрахме защо вестникът има 135 години история, заради такива хора като вас! Нашата роля е доста по-лесна, защото когато има хора, които знаят какво искат да направят и През годините Ideal Standard се утвърди като предпочитан партньор за реализирането на на ционални архитектурни награди в България зара ди високия престиж на марката сред архитекти, строителни предприемачи и инвеститори. На наскоро провелия се конкурс „Архинова“ Ideal Standard бe златен спонсор за поредна година. На шите колеги арх. Йоанна Петрова и арх. Алексан дър Бояджиев връчиха наградите на победители те в категориите проект и реализация „Хотели,

движат нещата напред със сърце, не е трудно да намерят съмишленици и подкрепа. Нашата фир ма от много години има важна кауза да подкрепя обществото и средата, в която оперираме. Ще продължим да бъдем верни на тази кауза и с удо волствие ще подкрепяме хора като вас.“

Светлана Георгиева Христина Варчева Оля Тошева Валентина Григорова Зорница Иванова Катерина Шанова Полина Христова

Уважаеми колеги,

Скоро снежинките навън ще започнат да отбро яват оставащите минути до Коледа и Нова го дина. Вкусът на домашно приготвени курабийки, ароматът на билков чай и портокал ще се носят във въздуха и ще сгряват сърцата ни, уютно при тихнали, озарени от Коледната магия. Коледа не е обикновен ден. Това е време, посвете но на семейството, на приятелите, на сплоте ността и любовта към ближния; на добротата и щедростта в думите и постъпките ни, на сила та на вярата, която сътворява чудеса. Време за равносметка и време за благодарност. В празничния брой на списание „Нашият Стан дарт“ ще откриете обзор на изминалата година в различните структури на компанията; празнични поздравления и интересни разкази; Коледна и Но вогодишна емоция, която да предадем на всички вас! С пожелания за здраве, прекрасни емоции и надеж да за по-добри дни; смиреност, доброта и вяра в нас самите; благоденствие за всички!

IDEAL STANDARD ВАЖЕН ПАРТНЬОР НА АРХИТЕКТУРНИТЕ НАГРАДИ В БЪЛГАРИЯ

ваканционни селища, атракциони, спа центрове“. От учредяването си досега конкурсът „Сграда на годината“ също се реализира и с подкрепата на Ideal Standard. Ние сме един от основните парт ньори на престижните награди. Сред членовете на авторитетното жури е и Христо Караиванов, директор Търговска организация клъстър Източ на Европа, който ще връчи наградата на победи теля в категория „Градски хотели“ на официална церемония на 15 декември.

Материалите подготви Моника Костадинова

Честита Коледа и щастлива Нова година!

От Редакционния екип

"Коледа е всеки път, когато позволим Бог да оби ча чрез нас, и всеки път, щом предлагаме помощ с усмивка на лице." Майка Тереза

Дизайн: Рекламна агенция "Егоист дизайн" ЕООД Печат: „М-ПРЕС“ ООД, гр. Севлиево Първа корица 3D визуализация: Васил Велчев

3

2

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

ОБЗОР НА ГОДИНАТА

по-правилна геометрия на телата. Работихме през цялата година и в зависимост от обемите, ще продължим и през следващата. В днешните променени икономически условия проектъте още по-стойностен и показва, че сме на прав път. Ис кам да благодаря на нашите инженери, ръководени от Никола Николов, за усилията и неуморния труд в изграждането на концепция за създаването на машините, произведени от българска фирма! Тех ният професионализъм е в основата да получим продукт, който е значим за нас. Благодаря и на екипите, работещи на новото оборудване. Спра вяте се чудесно! Друга голяма инвестиция, която е част от про грамата ни, е третата машина за леене под ниско налягане, която получихме през април. Смятам, че направихме успешни инвестиции в процес „Лея рен”, с което затваряме цикъла на инвестицион ната програма за следващите една-две години. Можем смело да кажем, че имаме модерен процес! Сега нашата цел за Леярната е да работим в по сока увеличаване на производителността и по добряване на условията на труд. Реализирахме и други, по-малки проекти, свърза ни с инфраструктурата, които имат важно зна чение за завода. Ще спомена ремонта на покрива на процес „Производство на пластмасови проду кти”, на подовите настилки в процесите „Меха ничен” и „Полирен” в Градница. Усилията ни за про мяна на работното облекло се оправдаха и вече получаваме положителни отзиви. Хората имат модерни, стилни и красиви дрехи, които заслужа ват. Сърдечно благодаря на всички екипи, допри несли с труда си за организацията и реализацията на споменаните проекти! През 2022 г. отбелязахме важна годишнина от нашата богата история – 70 години от начало то на производството на санитарна арматура. Събитията, организирани по този повод, имаха за задача да ни върнат назад във времето и да ни припомнят факти, с които трябва да се гордеем. Радвам се, че ретроспективната изложба предиз вика широк интерес сред гражданите и гостите на Севлиево. Скъпи колеги, 2023 година ще ни предложи още много предизвикателства. Няма да е лесно, но съм сигурен, че ще се справим! От нас се очаква да се мобилизираме максимално и всеки да върши своята работа по най-добрия начин! В навечерието на празниците пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, щастие и много къс мет! Нека Новата година донесе радост, любов и благоденствие в домовете Ви! Весела Коледа и щастлива Нова Година!

ВАЛЕНТИН ГАНЕВ, Директор на завод за производство на санитарна керамика

ЕМИЛ ГАТЕВ, Директор на завод за производство на санитарна арматура

ЯРОСЛАВ ДОНЧЕВ, Изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на "Идеал Стандарт – Видима" АД Вицепрезидент Commercial Finance and Shared Services към "Идеал Стандарт Интернешънъл" Скъпи колеги, Изминалата 2022 година отново беше изключи телно предизвикателна за всички структури в компанията. Поставени в непредсказуема ико номическа и геополитическа конюнктура, ние се справяхме, вземайки навременни и адекватни ре шения с оглед на поставените цели. Нашите заводи са най-важните производствени предприятия за Идеал Стандарт Интернешънъл, тъй като произвеждат близо 70% от продукция та, която се изнася в над 100 държави в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. И през 2022 го дина продължихме да инвестираме в по-високо технологично оборудване, защото посоката е само една - по-конкурентоспособни и по-произ водителни. Нашият Дистрибуционен център продължи и през 2022 г. да обслужва с високо качество и на време всички клиентски поръчки през годината. Тази година можем да се похвалим и с още един успех - разширяването на Центъра за споделени услуги - 16 функции бяха прехвърлени от други дър жави в България. ИТ отделът реализира изключи телно важни за бизнеса проекти на локално и цен трално ниво. Търговска организация клъстър Източна Европа и тази година отново е сред първите при постига нето на целите. Резултатите ни са добър пример за ефективност на продажбите при реализиране то на нови продукти, промоционални активнос ти и работа с архитекти, дизайнери и инвести тори. Благодаря Ви за усилията и постоянството през изминалата година! Нека тази енергия и отдаде ност се запази и занапред. Пожелавам Ви празниците да са изпълнени с ра дост и удовлетворение от постигнатото, а новата 2023 да носи здраве, надежда и проспери тет за Вас и Вашите семейства. Весели празници!

Уважаеми колеги, Намираме се в края на една трудна година, обу словена от събития и фактори извън нас, но от огромно значение и влияние върху индустрията, обществото и в частност върху нашето произ водство и нашата работа. Въпреки всички предизвикателства, екипът на за вода за керамика прояви последователност, сила и отдаденост и завършваме годината с удовлет ворение и надежда. Сигурен съм, че в най-трудните моменти и об стоятелства именно вярата в собствените сили и смелост да управляваш трудните ситуа ции са от основно значение. В тази насока ние по ложихме големи усилия в развитието на качест вата и компетенциите на членовете на нашия екип. През годината започнахме нов мащабен про ект, който цели допълване и развитие на профе сионалните качества на работниците. Гордея се, че благодарение на нашите способни инженери, през годината преса Д 48 бе обслужена и инсталирана, а новата роботизирана клетка за глазиране на изделия на ПЛ 10, бе изцяло проекти рана, инсталирана и внедрена от нашия местен екип. Развитието на хората, контрола на процесите и спазването на работните стандарти са основни фактори за постигане на производствени показа тели и това беше основен фокус в нашата рабо та през годината. Продължихме с нашата инвестиционна програма по автоматизиране и роботизиране на производ ството. В края на годината отчитаме 25% произ ведени изделия от преси и 60% изделия, глазирани от роботи. Модернизацията на завода ще продължи и през следващата година. Ще продължим да въвеждаме нови модели, с които да отговаряме на новите изисквания на нашите клиенти. Ще продължим да произвеждаме продукти с високо качество и кра сива визия, за да затвърдим нашата позиция на водеща компания в сектора. Скъпи колеги, пожелавам на всички Вас да сте здрави и силни, много щастие и радост в личен план, благоденствие и мир за всички. Весели празници!

Изпращаме трудна и непредсказуема година. Го дина, с много предизвикателства, с които тряб ваше да се справяме, но и с хубави неща, които ще запомним. Факт е, че живеем в сложни време на. Последните две години ни поставиха в нео бичайна ситуация, със строги мерки, в резултат на пандемията. 2022 г. дойде с нови трудности - кризата, свързана с военния конфликт в Украйна. Това се отрази сериозно върху нашия бизнес. Първото тримесечие беше успешно за завода за санитарна арматура. Това, което заложихме като обеми, се случи с много малка девиация, предизви кана от нашето желание да дадем възможност на хората да си починат малко повече от пандемията и високата заболеваемост, произтичаща от нея. Като производствени показатели – производи телност и използваемост на работно време, фак тори, които са повлияни от нас, смятам, а и резул татите го показват, че се справихме много добре. Следващите месеци до края на годината не бяха леки. Ситуацията по отношение на обемите на производство стана по-различна от обичайната, с която сме свикнали през последните години. Клиентското търсене намаля много рязко. Европа навлезе в рецесия. Нашите основни клиенти са в Европа – най-вече в Германия, където процентът на спад на икономиката е двуцифрен. Цените на суровините, с които работим – мед, цинк, олово, достигнаха много високи нива. Същото важи и за цените на ползваните от нас енергии. Тук е мястото да благодаря на всички екипи в за вода – производствени и административни, за търпението и разбирането, за отговорността и упорития труд, въпреки трудностите, които трябваше заедно да преодоляваме. Кои са най-значимите успехи и позитиви, които ще останат в историята на завода за 2022 г.? Започвам с проекта за фрезоване на тела преди шлайф-полирна обработка, който е изключител но важен и основен за завода и компанията! Про ект, с ключово значение в нашата инвестицион на програма. Това е съвършено нова технология за завода. Основните цели, които си поставихме с тази инвестиция, са насочени към повишаване производителността на труда и постигане на

5

4

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Сигурен съм, че ни предстоят много интересни и вълнуващи моменти през 2023 година. Отправям най-искрени и сърдечни пожелания за здраве, щастие, радост, спокойствие, благоден ствие и успех на всички колеги отИдеал Стандарт. Нека красотата ни води в делата, нека силата ни дава увереност и нека мъдростта ни напътства във всяка крачка по пътя в личен и професионален план. Весели празници със семействата и любимите хора!

Скъпи колеги, Скоро ще изпратим още една година, ще се зами слим за изминалите моменти, за свършеното, за успехите и за трудностите през 2022. Тя беше поредната предизвикателна, но и удовлетворя ваща година за Търговска организация Клъстър Източна Европа. Първата година след Covid кри зата, в която се върнахме към сравнително нор мален живот, с научени уроци и подготвени за не очаквани изненади. И веднага се изправихме пред нов тип предизвикателства, породени от поли тическата и икономическа обстановка в света - инфлация, енергийна криза, военни действия и политическа нестабилност. Но аз споделям кре дото, че човек израства личностно, непрестан но преодолявайки трудностите. Смея да твърдя, че успяхме да реагираме бързо на постоянно променящата се среда и дадохме най-доброто от себе си като професионалисти и като компания. Никак не ни беше лесно, но 2022 година ще остане записана като рекордна за дей ността на Търговска организация Клъстър Из точна Европа от създаването му. Успяхме да пре изпълним плана за продажбите с повече от 10% и това ни нарежда сред най-добре представящите се марки във всички канали за реализация. Всеки от основните ни пазари отбеляза сериозен напредък в продажби и пазарен дял. Запазихме лидерската си позиция в България, отново с един прекрасен двуцифрен ръст. Прокарахме нови инициативи и разширихме бизнеса си в пазарните ниши, които бяхме набелязали. Засилихме добрите отношения с дистрибуторската ни мрежа и търговците на дребно, въведохме нови дистрибутори на отдел ни пазари и реорганизирахме някои от офисите ни. Успяхме да се подготвим за силен старт на следващата година, като с нетърпение очакваме новите колекции и възможности за ръст. Проду ктовото ни портфолио отлично адресира всички сегменти на пазара и бих казал, че единственият ни конкурент сме си самите ние - няма граница на възможностите пред нас. С прагматизма и зрелостта на прекрасния ни екип, съм уверен, че всичко можем да постигнем. ХРИСТО КАРАИВАНОВ, Директор Търговска организация Клъстър Източна Европа

ВЕРА ЙОВЕВА, Директор Supply Chain Източна Европа

МИЛЕНА БОГДАНОВА, Директор Човешки ресурси Източна Европа

Уважаеми колеги, Ето, че отново наближава Коледа - един от най светлите християнски празници. В навечерието на Новата година, нека направим кратка равно сметка на изминалата 2022. Това бе поредната го дина на предизвикателства, с които колегите от Дистрибуционен център се справиха успешно! Започнахме годината със силен старт и експеди ции в повече от планираните, но около средата на годината последва рязък спад в търсенето - най много от платформите в Западна Европа. За съжа ление, започналите военни действия в Украйна в края на м. февруари, оказаха негативно влияние как то на продажбите там, така и към клиенти в Ру сия. Трябва да отбележим обаче, че този спад беше компенсиран с повече продажби към останалите клиенти отИзточна Европа. Експедициите към ди ректни клиенти в Англия също останаха на високо ниво и процентно повече от миналата година. Предвид обстоятелствата, бяхме фокусирани да извършваме дейността си в рамките на планира ния бюджет. Колеги взеха участие в работни гру пи по различни проекти, свързани с подобряване на дейността и обслужването на клиентите. Бих искала да благодаря на екипа за професионализ ма и ежедневните усилия, благодарение на които ние успяхме да постигнем всичко това! Весела Коледа иЩастлива Нова Година! Пожелавам на Вас, Вашите семейства и приятелите Ви мно го здраве, щастие и късмет. Нека да посрещнем Новата година с вяра, усмивка и красота в сърца та и нека тя да ни донесе благополучие, сбъднати планове и мечти! Да си пожелаем градивна, добра и успешна 2023 го дина, изпълнена с добри дела и дарена със здраве, в която с лекота заедно да преодоляваме изпита нията и предизвикателствата! Весели Коледни и Новогошини празници!

Измина още една много различна и уникална година! Започнахме с награда – в месец януари Министер ство на труда и социалната политика ни отличи за нашата дългогодишна ангажираност за благопо лучието на обществото и грижата за хората. Чрез поредицата от инициативи, които реализирахме по повод годишнините – „70 години производство на смесители“ и „30 години в семейството на Иде ал Стандарт“ доказахме, че напълно заслужаваме това признание! И отново, всички ние, работещи в компанията и екип „Човешки ресурси“, трябваше да бъдем гъв кави и адаптивни в отговор на промените в сре дата и динамиката на плановете. Промените в организацията на работа, графиците, управление на работното време и почивките бяха в синхрон с нуждите на бизнеса. Удовлетворение за нас е, че успяхме в известна степен да защитим доходите чрез увеличението на ваучерите за храна от месец юни; възобновихме нашата допълнителна профи лактична програма и обучението по английски език за служители след двегодишно прекъсване. И през тази година инвестициите в нови машини, обо рудване и манипулатори допринесоха за подобря ване на ергономията на работните места. Затвърждаваме нашето стратегическо значение за компанията – Центърът за споделени услуги по ема нови дейности и привлича още високо квалифи цирани специалисти, които обслужват 32 държави на осем различни езика и в седем валути! Продължа ваме да развиваме нашата организация в Източна Европа с нови сътрудници в Литва, Латвия и Ру мъния. А към нашия екип в България се присъедини ха над 300 човека. За първи път при нас работят граждани на Киргизстан и Узбекистан – в производ ствените процеси на завода за керамика. Целият процес по тяхното пристигане, назначаване и обу чение беше съвсем ново предизвикателство за нас. Тук бих искала да благодаря на всички колеги, които допринесоха за бързото им приобщаване към наша та среда и порядки и изградиха доверие. Благодаря на целия ни екип Човешки ресурси! Пожелавам на всички да бъдем смели и упорити, да доказваме, че знаем и можем! Желая на вас и ваши те семейства много здраве и благоденствие през Новата 2023 година! Весели Коледни и Новогошини празници с любимите хора!

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ, Директор категория "Фитинги" "Идеал Стандарт Интернешънъл"

Уважаеми колеги, Измина още една трудна година, изпълнена с мно го ограничения, непозволяващи пазарът да се възстанови от Covid пандемията. Въпреки това „Идеал Стандарт“ успя да пусне на пазара изклю чително голямо разнообразие от нови продукти. Термостатното портфолио бе разширено с новите предложения Ceratherm C100, Ceratherm S200, Ceratherm Navigo. Също така пуснахме на пазара новата генерация на една oт най-продава ните ни гами Olyos. Разширихме и продуктовите предложение в най-високия сегмент – Atelier чрез новата гама Joy Neo. Всички тези продукти са разработени от известния италиaнски дизайнер Роберто Паломба. Бих искал да благодаря на продуктовия екип и на екипа от „Развойна дейност“ за изключителния професионализъм благодарение на който ние ус пяхме да постигнем всичко това - продукти със съвременен дизайн, голямо разнообразие и високо качество! Накрая искам да пожелая на всички вас много здра ве, щастие и късмет през новата 2023 година!

7

6

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Фотограф: Илко Илев

Нашият Стандарт

Весели празници!

Весели празници!

Екип B, процес Полирен Видима 2

Екип B, процес Галваничен, Видима 1

Екип A, процес Пресов, Видима 2

Щастлива и благословена Нова година!

Николай Кътев, леяр леене в кокил, процес Леярен.

Иванка Пеева, сърцар-формовчик в процес Леярен

Окачествяване на повърхнини,Екип А

Гергана Стоянова, ръководител екип в процес Механичен, Видима 1

Екип Обслужване на пилинг машини

Подпроцес Монтажен, процес ППП

Екип A, процес Механичен, Видима 2

9

8

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Весели празници!

Весели празници!

Екип А, ПЛ 1,2,3 зона след сушене

Екип А, ПЛ 6 зона след сушене

Светли Коледни празници!

Екип А, Сушилни

Дневна смяна, отдел "Механичен"

Отдел "Човешки ресурси"

Екип С, ПЛ 9, 10 зона преди сушене

Отдел "Качествен контрол"

Екип А, ПЛ 7,8 преди и след сушене

Екип С, ПЛ 4,5 преди сушене

11

10

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Поздравления

Поздравления

НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ РУМЪНСКИЯ ЕКИП

КАК ПРАЗНУВАТ КОЛЕДА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЕКИП ЛИТВА

ЕКИП ХЪРВАТИЯ

Каталин Катринеску е ръководител на предста вителството на „Идеал Стандарт - Видима“ АД за Румъния. Задачата на екипа, който ръководи, е да развива пазара на изделията на компанията в нашата съседка. Той пое този пост преди три години и за много кратко време успя да разшири присъствието на бранда Ideal Standard, като спе чели едни от най-важните клиенти в Румъния. В същото време изгради и обучи съвсем нов екип от млади ентусиасти с високи професионални качества, които вярват в предимствата на на шите продукти и осигуряват достойното им представяне в магазинната мрежа. В навечерието на новогодишните празници ви представяме Каталин и неговия екип, като му за дадохме няколко въпроса. Каталин, румънският екип, които ръководиш, постигна двуцифрен процент на ръста на про дажбите тази година. На какво се дължи според теб? Бих казал, че това е комбинация от прекрасен екип и добър бранд имидж, които изградихме в Румъния. Зад тези резултати стоят ежедневни усилия, правилна стратегия и правилен микс от продукти. Ние сме фокусирани върху развитието на програмите Atelier Collections и Silk Black, като ангажираме вниманието на архитектите и ди зайнерите в нашата страна. Нашата сила е в цялостните решения и в широ кото ни продуктово портфолио, което ни позво лява да бъдем конкурентни. От друга страна, ние имаме изключителен екип от професионалисти, които познават пазара много добре и знаят какво правят. Вероятно тази комбинация е рецептата за успех. В кое е нашата сила като компания, което ти помага да бъдеш така успешен в Румъния?

Как виждаш твоя екип през 2023 г. и какво ще им пожелаеш? Виждам един успешен отбор, който ще успее да увеличи познаваемостта на бранда Ideal Standard в Румъния и ще спечели по-висок пазарен дял, осо бено в луксозния сегмент. За хората в екипа желая професионален и личен успех и много здраве. Какво ще пожелаеш на българските си колеги и всички работещи в България по случай Коледа и Нова година? Искам да благодаря на българските колеги за подо брените услуги, които получаваме в подкрепа на нашия бизнес, да им пожелая успешно приключване на годината, много здраве и хубави празници със семействата им!

В деня на св. Варвара (4 декември) в Хърватия се посяват зрънца жито – символ на живота. Кога то покълнатте се завързват с панделка с цвето вете на хърватския флаг, а тази саксия украсява коледната трапеза. Коледната вечеря е пост на, украсява се Коледна елха. След вечеря хората обикновено отиват на традиционна литургия в църквата, за да отпразнуват раждането на Хрис тос. За хората в Хърватска Коледа е празник на мира и го прекарват със семействата си.

В Литва празненствата за Коледа започват на Бъдни вечер. Това е много важен момент за хората там. Срещат се със семействата си и се радват на чудна вечеря от 12 ястия. Трапезата се държи отрупана през цялата нощ. Там вярват, че в тази нощ духовете на техните роднини посещават дома и празнуват през нощта, докато семей ството спи. Котките, кучетата и други животни могат да говорят в тази вълшебна нощ. А когато всички си легнат, след тази магична вечер, Дядо Коледа започва посещението си по домовете.

ЕКИП СЪРБИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Адриана Янкулеску, Специалист марке тинг, Румъния

За румънците Коледа означава преди всичко съби ране на семейството и приятелите. Ваканцион ните дни дават възможност да прекараме време с любимите хора, да създадем нови спомени. Това е един сезон на коледни подаръци, детски смях и щастие. Подобно на много други страни пригот вяме специална храна и сладкиши и украсяваме домовете си с коледна декорация и коледна елха. Също така имаме традиции, които още пазим, например много красиви коледни песни, които се пеят от коледари от къща на къща. А домакините се отблагодаряват с дребни подаръци – гевреци, ябълки, орехи, портокали, курабии.

Желаем на колегите да спрат за момент, да вдишат от въздуха на свободата и да се наслаждават на уютните си домове заедно с най-близките си хора. Нека Вие и близките Ви се радвате на здраве, щастие и благополучие! Весела Коледа във Вашите домове и семейства и Честита нова година!

Сръбската православна църква, подобно на Руска та, празнува Коледа на 7 януари. Празненствата започват на Бъдни вечер, когато семействата се събират за последната постна вечеря, която обикновено включва плодове, ядки, риба, боб и ябълков сладкиш. След вечеря хората поставят дъбови клонки в огньовете, които са разполо жени обикновено пред местните църкви. Това е смесица между древна славянска и православна традиция. На Коледа сърбите използват поже ланието “Христос се роди”. След като постът е приключил, на трапезата се поднасят изобилни ястия от месо, подаряват се подаръци на близ ките хора, а деня прекарват със семействата и празнуват раждането на Христос.

Материалa подготвиха Иванка Какалачева и Христина Варчева

13

12

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Нови продукти

Нови продукти

ПРАЗНИЧНО ЗА БАНЯТА

Хайде сега, в навечерието на празни ците, да погледнем на банята по друг начин - отново като сцена на нашия живот, но този път нека изпъкнат мо ментите, които правят празника осо бено чаровен. Представете си как мо миченце репетира в банята ролята си в училищното коледно представление. Или премръзнало от пързалката хлапе, взимащо дълъг горещ душ. Последен одобрителен поглед в огле далото на суетна млада жена, преди да заблести на новогодишното парти. Или романтична обстановка на свещи за двойка, която е избрала да прекара интимно празничната вечер. Предста вете си превърната в бар вана, пълна с бутилки, подготвени за купона на при ятелска компания.

Неведнъж сме говорили за банята като жизнено пространство, което ни служи в ежедневието. Там започва и свършва денят. Тя ни приласкава в своя уют, за да се отпуснем. Или пък ни пома га да се събудим с енергията, която ни предава един свеж душ. Винаги сме подчертавали ролята на нашите продукти в банята. И колко е важно те да са до бре измислени, да представляват необходими на някого решения. Също толкова важно е те да са качествени, за да служат дълго и безпроблемно на хората.

Всеки от нас има определена заслуга в изпълне нието на мисията на нашата компания да съз дава продукти за модерния живот и това не са празни приказки. Проектиране, производство, търговия и доставка са части от една верига и нищо не може без другото. Имаме основание в навечерието на новогодиш ните празници всички да сме горди от нашите професии и удовлетворени, че създаваме радост за хората.

Каквото и да си представяте, едно е сигурно – банята е част от празника.

Весели празници!

Материала подготви Иванка Какалачева

15

14

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Развитие

Развитие

НОВИТЕ ЛИЦА СРЕД НАС

Добре дошли на новите колеги, които се присъе диниха към екипа на завода за керамика и Дистри буционен център през последните месеци!

ТИХОМИР ЦАНКОВ, Складово стопанство

Новите хора в екип В

Новите хора в екип С

„Отговорностите ми обхващат про цеса на организиране на експедиции, т.е. подготвям ги като съгласувам с клиента желаните продукти за теку щата експедиция. Още от първия ден бях посрещнат много топло и това ми даде възмож ност да се адаптирам по-бързо. Ос вен това всички мои колеги имат дъл гогодишен опит в областта и когато имам въпроси, винаги има към кого да се обърна. На себе си пожелавам всичко да върви добре и да имам достатъчно сили и енергия за нови постижения, а на ко легите - много здраве и семейно щас тие, просперитет и реализиране и на ЕМИЛИЯН ИГНАТОВ, експерт „Логистика – Източна Европа“, отдел „Експедиция ИЕ“, Дистрибуционен център:

„Основните ми отговорности са свързани с въ веждане и обучение на новоназначените работ ници, проследявам ежедневно хода на тяхното обучение, както и приспособяването им в новата среда. Имах възможността да работя с колегите в про дължение на половин година преди официалното ми назначение към екипа на завода за керамика. Адаптацията мина лесно. Приятно и спокойно е, когато работиш сред професионалисти. Пожелавам най-вече здраве както на себе си и мо ето семейство, така и на колегите ми и техните близки. Светли Коледни и новогодишни празници на всички!“ СТЕФАН МАНДАЛОВ, експерт „Обучение и квалификация – нови ра ботници“, отдел „Технологични обучения“, Завод за производство на санитарна керамика:

ВИЛХАН ИБРАХИМОВА, ПЛ 7,8 зона след сушене

АЛЕКСАНДРИНА КОЛЕВА, ПЛ 6 зона преди сушене

СЕБИЛЕ МЕХМЕДАЛИ, ПАП линия

най-съкровените им мечти. Весели Коледни празници!“

Материала подготви Светлана Георгиева

Новите хора в екип Д

Новите хора в екип А

17

16

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Интересно

Интересно

КАК ПОСРЕЩАТ НОВА ГОДИНА В КИРГИЗСТАН В Киргизстан Нова година празнуват с раз мах. От времето на Съветския съюз и до сега, Нова година остава любим празник за киргизите. В народното съзнание този празник се свързва с богата трапеза, пода ръци, очакване на чудо, радостна атмосфе ра и безгрижни почивни дни.

КАК ПРАЗНУВАТ В УЗБЕКИСТАН

В Узбекистан също се празнува два пъти годишно - традицион но на 21 март и по европейски в нощта на 31 декември срещу 1 януари.

Не трябва да се карате, плачете и лъжете в Новогодишната нощ - в противен случай ця лата година ще премине в скандали и сълзи. Преди настъпването на Нова година е добре да си изплатите дълговете. Преди настъпването на Новата година из хвърлете всички счупени вещи и скъсани дре хи, иначе бедността ще Ви последва. Посрещайте Новата година в нови дрехи, не пременно със златни накити, а масата да е препълнена с ястия. Тогава Ви очакват благо денствие и просперитет. Можете да поканите късмета просто ако подарите лакомства, дрехи или сувенири на нуждаещи се или непознати.

На традиционната узбекска празнична маса при състват ястия от националната кухня - халим, пилаф, самса, сумолок, прието е да се сервират много плодове - символ на просперитет, благо получие и богатство. Сред другите лакомства задължително трябва да има диня - ако се окаже узряла и сладка, то всички присъстващи на маса та ги очаква късмет през новата година.

Узбекистан има свой собствен Дядо Коледа, кой то носи подаръци на всички послушни деца. Той се нарича „Корбобо“, а неговата внучка Снежанка „Коркиз“. Заради безснежието и невъзможността да се придвижва на шейна, Корбобо пристига на гърба на магаре. Магарето също е вълшебно - да го оседлаеш и повозиш на гърба му в Новогодиш ната нощ е все едно да хванеш късмета за опаш ката. Корбобо вместо с шуба е облечен в червен ивичест халат, а на главата носи червена тюби тейка. Всичко останало е както в Русия - почивни дни, подаръци, богата празнична трапеза, тосто ве за здраве, щастие и просперитет през Новата година. По правило всички очакват обилен снеговалеж в тези магически дни, което не винаги се случва в този регион. Но ако в навечерието на Нова годи на всичко наоколо е покрито с пухкав сняг, смя тайте, че празникът е най-истински - със свеж хрупкав сняг, с аромат на борови иглички от жив смърч, с пикантна миризма на „холодец“ (местен месен деликатес), стоейки на студа, правейки снежни човеци и пързаляйки се със шейни. Този голям празник във всяко семейство се от белязва шумно и весело в градовете в цялата страна. В столицата на главния площад, украсен с цветни топки и проблясващи светлинни гир лянди, се появява любимката на всички деца жива елха - символ на Новата година. Младежите се събират във вълшебната нощ на площада, за да чуят звука от Ташкентските камбани, а в следва щите дни площадът се превръща в епицентър на масови празненства. Децата са особено щастли ви, защото тук ги очакват Дядо Коледа, Снежанка и много други герои от любими детски книжки и филми. В притегателен център за децата се пре връща и площада около градския цирк, където са построени множество атракциони, палатки с иг рачки и лакомства, клоуни и акробати.

НОВОГОДИШНАТА ТРАПЕЗА Разбира се, повечето семейства посрещат Нова година, както го празнуваха по-рано в Съветския съюз - с неизменната салата „Оливие“ (известна та у нас „Руска салата“) и шампанско под ударите на часовника, отброяващтържествения момент, но не се забравят и традиционните национал ни ястия. Семейството се събира в дома на по възрастни роднини. Приготвят се сарми и така известните пелмени хошан, баурсаки - пържен хляб, за който се смята, че когато ароматът му се издига в небето, обичните покойници също се наслаждават на храната. На традиционната но вогодишна маса се смесват всевъзможни мезета, цитруси и национални ястия. В действителност на масата на всяко киргизко семейство присъст ва бешбармак – ястие от парчета сварено месо, положено върху кори от фино разточено варено тесто. Това е просто, но изключително аромат но ястие, нарежда се в дълбоки купи и се залива със силен бульон. Поднася се със сос от сушена овча извара разредена с бульон. НОВОГОДИШНИТЕ ПОВЕРИЯ В КИРГИЗСТАН Традиционната религия в Киргизстан е Ислям, който отрича всякакви суеверия, защото те противоречат на идеята, че всичко се прави по волята на Аллах. Така че всички новогодишни ри туали, знаци и поличби са ехо от езичеството или наследство от съветския период. В крайна смет ка посрещането на Нова година е празник, който няма нищо общо с религиите, следователно вяра та в поверия и спазването на ритуали е по-скоро игра. Ето няколко примера за това: Гост в къщи - щастие за дома. Най-уважаван е първият прекрачил прага през Новата година. Особена чест е, ако това е мъж. Под звуците на камбаните на часовника тряб ва да си пожелаете най-съкровеното. Жела нието не трябва да съдържа частицата „не“. Може да напишете желанието си на малка хартийка и докато отброява часовника да ус пеете да я изгорите, пепелта да изсипете в чашата с шампанско и да го изпиете

С всеки удар на часовника в Узбекистан трябва да се изяде по зрънце грозде - точно 12. Смята се, че ако успеете да го направите, то мечтаното от вас желание ще се сбъдне. Още една добра тради ция е счупването на всички спукани чаши, чинии и посуда, за да остане всичко лошо в миналото, а в новата година да вземете с вас само най-доброто.

ПРАЗНИКЪТ „НООРУЗ“ Киргизите, както и другите централно-азиат ски народи, празнуват настъпването на Новата година на 21 март в деня на пролетното равно денствие. За зората на новата година се смята изгревът на този ден. Този празник се нарича „Но оруз Майрамы“ или Персийската Нова година. Но оруз означава пролет. Денят преминава в народни тържества, организират се конни състезания и игри, приготвят се национални ястия, събират се семействата, музика, танци… Нооруз започва с звуците на карнай - духов музикален инстру мент, представляващ дълга тръба. Национал ните ястия се сервират на маса, покрита с бяла покривка, а сумолок е задължителен атрибут на тържествената трапеза. Сумолок се прави от покълнали пшеничени зърна, след това се варят в котел с масло (понякога се добавя и брашно) в про дължение на 20-24 часа. Добавят и малки камъчета - това се прави, за да не загори ястието. Смята се, че ако намерите в купичката си някое от камъ четата и си пожелаете нещо, то със сигурност ще се сбъдне. Сумолокът отнема много време за приготвяне, така че жените съпровождат този процес със закачливи песни и танци.

Материалa подготви Собитжон Османов

Материалa подготви Тунукбек Тариелев

19

18

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Арт

Арт

МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

За младите и талантливи певци от вокална фор мация "UpstreamVoices" с генерален спонсор "Идеал Стандарт - Видима", 2022 година беше изключи телно успешна, изпълнена с много събития, кон церти и участия в национални и международни фестивали и конкурси. Нови гласовити звездички се вписаха във вокалната школа на Ценка Горалова. Отвориха се отново сцените на много фестива ли и се върна желанието на децата да покоряват сърцата на публика и жури. Отпочинали и вдъхновени децата от "Арт цен тър Видима" очакваха новия творчески сезон. С четки и боички, пред белите листове бяха най забавните мигове след натоварените часове в училище. Едва започнали и награди започнаха да радват малките художници. Като начало Теодор Михайлов на 6 г. спечели награда в национален конкурс "Захарий Зограф" в неговата възрастова група, а Виктория Драшкова спечели наградата на Съюза на българските учители. Сигурна съм, че церемонията по награждаването ще остави траен спомен от това високо признание. Не след дълго Александра и Божидара спечелиха престиж

ни награди от конкурса "Плодовете на есента" в нашия град. И съвсем скоро наши деца спечелиха международен КООП конкурс за детска рисунка "Усмихни се, мечтай и рисувай". Първа награда е за Йоана Мишева и още 10 деца продължават в след ващия етап с изложба и нови награди в сградата на Кооперативен Дом Европа в Брюксел - Белгия. За моя радост по традиция участваме в органи зирани ателиета и изложба в българското учили ще във Виена по повод настъпващата Коледа. С нетърпение очакваме коледния дух и началото на празниците в нашата школа, с много коледни ри сунки и красива украса, направена от нас самите.

ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

В този брой споделяме с всички приятели и почитатели на изку ството обзор на още три прекрасни изложби в галерия „Видима“, с което отбелязваме и края на един кратък, но успешен творчески сезон. Предстои откриването на две големи общи изложби през месец декември, посветени на 25-тия рожден ден на галерия „Види ма“, на които ще отделим специално внимание в следващия брой на „Нашият стандарт“.

Материала подготви Снежана Велчева

МНОГО РАДОСТ И ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ

Мария Илиева е доволна от представянето си на Междуна родния фестивал "Кръстопътна музите" в София. Гласовитата певица се завърна с два сребър ни медала и дипломи в различни направления, за успешното си участие с песните "Дошъл наза ем" и "Baby one more time".

8-ми ноември - с първа самос тоятелна изложба в Севлиево представихме и големия бурга ски художник Георги Динев , чии то картини не оставят никого безразличен. Георги Динев е из вестен не само като художник, но и като създател, и дългого дишен организатор на едно от най-известните национални биеналета за живопис „Прия тели на морето“, в което учас тие взимат най-известните художници на България. Излож бата, която авторът показва в Севлиево обобщава неговите творчески търсения през по следните години. Философия та му е насочена навътре към разбирането на самите нас и едновременно навън към обеди няване и сливане с космическия разум. Картините в неговите платна препращат към паралел ни реалности, сънища, предста вят поглед отвъд това, което е, и насочват към това, което може да бъде. През месец декември галерия „Видима“ ще отпразнува своя 25-годишен рожден ден. Пред стоят две уникални общи из ложби, които подготвяме с много труд и старание. След вайте ни в социалните мрежи за повече информация.

Виана Колева е 9 годиш на и е толкова гласови та и артистична, че успя да трогне композитора Хайгашод Агасян с блес тящото си изпълнение на песните "Арлекино" и "Въл шебен ден". Щастливата й усмивка е от спечелените златен и сребърен медал от Международния кон курс "Кръстопът на музи те" в София.

29-ти септември - в галерия „Арт Зона“ беше открита из ложбата „Against all odds” или „Въпреки всичко“, кураторски проект на варненския художник Росен Станоев . Изложбата е съставена от над 120 творби на 25 известни български худож ници, които се обединяват око ло идеята на г-н Станоев да се сформира една пътуваща излож ба, която да обиколи градовете в България. Идеята се появява по време на първия локдаун, а загла вието на проекта подтиква към действие както от страна на художници и галерии, така и от страна на публиката, защото изкуството винаги е същест вувало въпреки всичко и вина ги ще бъде така. Гордеем се, че Севлиево е сред българските градове, където тази прекрасна експозиция беше показана.

10-ти октомври - галерия Ви дима се преобрази с картините на Мартина Караиванова . За пръв път в нашата изложбена зала бяха показани не една или две, а цели 23 картини в черно. Запазена марка на авторката, единствена в България, която работи изключително в черна та гама от десетилетия. Из ложбата, планирана повече от година бе озаглавена „Да се вър тиш в квадрат“, всички творби бяха във формата на квадрат и специално създадени за наше то пространство. Множество смесени и сложнитехники, непо дражаема естетика и дълбокия философски замисъл на Мартина Караиванова, превърнаха галери ята в предпочитано място за ценителите на изкуството не само от близките градове, но и от цялата страна.

Виана с Хайгашод Агасян

Все по-сериозни и усилени са репетициите преди предстоящите Коледни благотворителни кон церти на "Upstream Voices". За малките Виктория, Сияна, Мелани, Виана и Вероника е малък празник подготовката на новите песнички, мисълта за празничните костюми, блестящите пантофки, прически. Някои ще стъпят за първи път на голя мата сцена, но най-интересно е, разбира се, да се докоснат до по-големите, да научат нещо повече от тях. Колко хубаво, че ще пеем заедно с абиту риентката Инна . "Щастлива съм, че и тази година беше много ус пешна за формацията. Случиха се прекрасни съби тия. Децата се радват и са горди с постижения та си. Пожелавам на всички малки и вече пораснали певци много здраве, упоритост и повече търпе ние, за да сбъдват мечтите си. Светли Коледни и Новогодишни празници на цялото семейство на "Идеал Стандарт - Видима"!

Кристина Неделчева е щаст лива с първата си награда за песента "Аз творя" по музика и аранжимент на композито ра на много популярни хитове Светослав Лобошки, текст Христина Дoнева, на Между народния конкурс за нови ав торски песни "Златни искри" в гр. Варна. Песента е написа на специално за талантлива та Криси от г-н Лобошки и по

негова молба участва в международната надпре вара. "Аз творя" спечели 1-во място за авторите на музика и текст, както и за изпълнение на мла дата габровска звезда.

Материала подготви Ценка Горалова

Материала подготви Сава Христов

21

20

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Честито

Интересно

ДИМИТЪР батко Владимир, татко Росен Илиев

ПРЕСЛАВА татко Детелин Христов

НОВИЯТ КУЛИНАРЕН ШЕФ В "СЕВЛИЕВО ПЛАЗА"

Представете се на нашите читатели, като завършите изреченията:

Аз съм … Михаил Тодоров Кръстев. Завършил съм Техникум по ресторантьорство и хоте лиерство в град Габрово. Специалността ми е Технолог – мениджър на производството и обслужването в заведенията за хранене. Опи тът ми до момента е 20 години. Най-важното в професията на готвача за мен е … отдадеността. Тя е призвание и нюх, или го имаш, или го нямаш. Моята любима подправка е … точната под правка, а грамажът й е определящ фактор за сполучливото ястие. Добрата храна е … тази, която възбужда се тивата и апетита. На първо място трябва да грабне с атрактивна визия, за да привлече и задържи вниманието на клиента. Красивата чиния трябва и да ухае хубаво, но най – вече храната трябва е вкусна. Доволните и удо влетворени клиенти ме карат да обичам ра ботата си и да я върша с още повече желание и ентусиазъм. Когато приготвям храната, винаги … влагам частица от себе си.

МАТЕО татко Денис Любчев

КАЛОЯН татко Теодор Рачев

ПАВЛИН татко Денислав Колев

ГЕРГАНА татко Милен Василев

ЛЕО татко Николай Гетов

Бавно печен свински джолан върху сладък батат, хумус от черен боб с домашна лютеница и шалот /вид лук/, постни зелеви сарми с млечен дип /кре мообразен сос, разядка/, праз лук и сос от печено Приготвя се по следния начин: Мариновайте свинския джолан с лук, сол, черен пипер и зехтин за 2-3 часа. Изпечете под фолио във фурна на 180 градуса за 2 часа. Сварете черния боб и оставете да изстине. След това го смесете със задушения шалот, лютеницата и подправете със сол, пушен чер вен пипер и джоджен. Намачкайте. Сварете сладкия батат в подсолена вода за 35 минути. Оставете го да изстине, след което го нарежете на шайби и го запечете на тиган с малко зехтин. Сармите свивате в зелев лист, с плънка от праз лук, моркови, целина и ориз. За млечния дип нарежете на ситно червена пи перка, зелена пиперка, магданоз и копър. Смесе те с цедено мляко, свежо сирене (крема сирене) и овкусете със сол, ако е необходимо.

НИКОЛА родители Татяна и Вилиан Иванови

МИХАИЛ татко Даниел Данков

ГЕОРГИ татко Васил Василев

ДАЯНА, майка Мирослава Иванова

Добър апетит!

Материала подготви Хина Лешке

22

Tримесечно издание на “Идеал Стандарт - Видима” АД декември 2022

Нашият Стандарт

Боряна Богданова, 8 г., Детски арт център "Видима"

www.idealstandard.bg

Made with FlippingBook Online newsletter creator