ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

« Τα κινητά μέρη και τα δο χεία έχουν 5ετή εγγύηση και τα πλαίσια 10ετή εγ γύηση, ενώ τα ανταλλα κτικά διατίθενται για 25 χρόνια μετά την αγορά.»

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online