Специални предложения 2023

ТЕРМОСТАТНИ ДУШ СИСТЕМИ

Ceratherm T50 душ система със стенен термостатен смесител за душ

Ceratherm T25 душ система със стенен термостатен смесител за душ

759 лв. с ДДС* A7565AA

565 лв. с ДДС* A7627AA

НОВО

НОВО

105

Ø250

Ø50 79,5

312

14°

Ø110

1117

min. 700

325

137 - 163

G 1/2

Ø70

L=1750

A7565AA

112

Ø250

Ø50 79,5

313

14°

Ø100

I Idea l Standard - Vidima AD - Preds tavni š tvo Beograd - Srbi j a Dr inč i ćeva br. 19, I sprat , s tan br.8, 11000 Beograd Ema i l : Obelgrade@idea l s tandard. com - www. idea l s tandard. rs

IS_CerathermT50_A7565AA_DSheet_RS

1117

min. 700

315

137 - 163

G 1/2

Ø70

L=1500

A7627AA

Душ глава: Ø250 mm Ръчен душ: 100mm, 3-функционален Височина на щанга: 1117 mm

Душ глава: Ø250 mm Ръчен душ: 110mm, 3-функционален Височина на щанга: 1117 mm

Технология Cool body

Лесно почистване

3-функцио нален душ

Безопасност

Комфорт на температу рата

Широка водна струя

Удобство

Икономия на вода и енергия

43

Made with FlippingBook Ebook Creator