ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ProSys™

M: μηχανική ενεργοποίηση P: πνευματική ενεργοποίηση M F: Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανικής πλακέτας εμπρός M T: Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανικής πλακέτας άνω N/C: Μη συμβατό N/A: Μη εφαρμόσιμο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ProSys ™ 150 M Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτα εμπρός

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ProSys ™ 150 M Δυνατότητα τοποθέτησης πλακέτα εμπρός

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

Ελάχιστο πάχος τοίχου

0 0

0 0

0 0 0

25 25 25

0 0

20 20

0 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο

0 Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο

Μη Συμβατό Μη Συμβατό

Μη Συμβατό Μη Συμβατό

Μη Συμβατό Μη Συμβατό

Μη Συμβατό Μη Συμβατό

63

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online